Nasza Kadra

Nasza Kadra

W skład naszego zespołu pracowników i współpracowników wchodzą:

Leszek Siwiec
Wykształcenie:
 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 4 i V Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie
 2. Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 1993 r.
 3. Korespondencyjne Studium Wiedzy o Alkoholu – Centrum Szkoleniowe IOGT, 1994 r.
 4. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 2000 r.
 5. Studium Pomocy Rodzinie, 2001 r.
 6. Studium dla Instruktorów Terapii Uzależnień – Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym UWOLNIENIE w Łodzi, 2002 r.
 7. Kurs „PR i komunikacja w organizacjach społecznych” Fundacja Inicjatyw Lokalnych Odział Chełm
Doświadczenie zawodowe:
2000 – 2012 r. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie – Prezes, instruktor terapii uzależnień; obowiązki:
  1. zarządzanie Stowarzyszeniem,
  2. prowadzenie grup edukacyjno – terapeutycznych,
  3. nadzór nad realizacją projektów:
   • Wspólna Sprawa – program współpracy chełmskich organizacji pozarządowych z organizacjami z obwodu wołyńskiego” – dofinansowany z Funduszu Małych Projektów Polska Granica Wschodnia PHARE 2002
   • „Dajmy sobie szanse” – współfinansowany z EFS w ramach SPO RZL 1.5
   • „Klub Integracji Społecznej” – współfinansowany z MPiPS
   • Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – współfinansowane z ROPS w Lublinie i Miasto Chełm
   • Kampania Piwowarska Rodzina Rodzinie „Warto być za”
   • Rodzina – Integracja – Praca
Zastępca Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.

 

Robert Tarasiuk

Wykształcenie:

2013–2014  Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Kierunek: Terapeuta ds. uzależnień
1997–2001  Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Wydział Politologii i Nauk Społecznych, Kierunek: Stosunki Międzynarodowe – Obsługa Ruchu Granicznego - licencjat

Kursy i szkolenia:

2018 - Szkolenie „ Jak pozyskać fundusze na działalność stowarzyszenia?”
2015 - Szkolenie Efektywnie, fachowo, skutecznie – podnoszenie kwalifikacji kadry działającej w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”
2014 - Szkolenie: „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
2014 - Szkolenie: „Stop uzależnieniom”
2014 - Szkolenie: „Zarządzanie finansami w NGO”
2013 - Kurs – Pozyskiwanie funduszy na potrzeby organizacji pozarządowych
2010 - Warsztaty prowadzenia dyżurów I kontaktu w organizacjach pozarządowych                          
2009 - Kurs dla „Kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”

Doświadczenie zawodowe:

2018             Koordynator projektu „Aktywny senior –solidarni z seniorami”
2017-2018    Koordynator projektu „Klub Integracji Społecznej”
2015             Koordynator projektu „Stop nie biorę”
2010 - obecnie - Skarbnik Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, specjalista I Kontaktu, trener z zakresu „Wolontariat seniorów".

 

Danuta Siwiec

Wykształcenie:

2003 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie - Technik ekonomista, specjalizacja: finanse i rachunkowość

Kursy i szkolenia:

2001 - Kurs: Księgowość komputerowa
2016 - Kurs: Podstawy księgowości z programem symfonia FK
2018 - Szkolenie: Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy

 

Katarzyna Górska

Wykształcenie:

2019 - Arteterapia - kurs
2016 - Interwencja kryzysowa. Pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych: przemoc, wypadek, strata, żałoba - kurs
2016 - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierunek: Psychologia - tytuł zawodowy magister
2012 - Centrum Edukacyjne Języka Migowego - elementarny kurs z Systemu Językowo - Migowego
2006 - 2008 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, kierunek: Pedagogika - tytuł zawodowy magister

Doświadczenie zawodowe:

2018-2019 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji - psycholog, trener
2018 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - psycholog
2018 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - psycholog
2018 - Dom Dziecka - dyrektor
2018 - Dom Dziecka - psycholog
2015 - nadal Chełmskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - psycholog

 

Tomasz Hormański

Wykształcenie:

2009-2011 - TZN Oddział Katowice - specjalista psychoterapii uzależnień
2009-2011 - Uniwersytet Opolski, kierunek: Socjologia - problemy społeczne - studia magisterskie
2007-2009 - Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Opolu, kierunek: Socjologia - komunikacja społeczna - studia licencjackie

Doświadczenie zawodowe:

2019 - Poradnia Centrum w Chełmie - specjalista psychoterapii uzależnień
2018-2019 - Centrum Terapii Uzależnień Yellow w Opolu - specjalista psychoterapii uzależnień
2011-obecnie - Ośrodek Monar w Zbicku - specjalista psychoterapii uzależnień

 

Bożena Haciuk

Wykształcenie:

1) Zaświadczenie nr 3281/2013 wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (AL. Jerozolimskie 155, 02 – 326 Warszawa)
    - osoba uczestnicząca w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień
2) Zaświadczenie „ Studium Terapii Uzależnień” – specjalista psychoterapii uzależnień Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień Jaworze- Brok 16 grudzień 2012 r.
3)Dyplom ukończenia Studium Pomocy Psychologicznej – Instytut Psychologii Zdrowia
4) Dyplom ukończenia szkolenia w zakresie „Podstawowych Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin” Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień Jaworze – Brok 16 grudzień 2012 r.

Szkoły:

Medyczne Studium Zawodowe w Hrubieszowie od września 1989 r. do czerwca 1991 r. – pielęgniarka dyplomowana – ochrona zdrowia i pielęgnowanie chorych
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach od października 2002 do czerwca 2005 r. – licencjat w zakresie pedagogiki pracy socjalnej i doradztwa zawodowego
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od października 2011 r. do marca 2013 r. – licencjat w zakresie pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi od października 2005 do czerwca 2007 r. –
mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki i promocji zdrowia
Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień 2012 – I etap programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień

Doświadczenie zawodowe:

I 2012 – trwa nadal Samodzielny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Poradnia Terapii od Alkoholu – stanowisko: specjalista psychoterapii uzależnień (prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej)
I 2009 – trwa nadal Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Oddział Leczenia Uzależnień – stanowisko: pielęgniarka
I – III 2009 Hrubieszów Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Oddział Leczenia Uzależnień – pielęgniarka oddziałowa

 

Małgorzata Szymańska

Wykształcenie:

2001 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski, zakres prawo kanoniczne - tytuł magistra prawa,
2004 r. - Katolicki Uniwersytet Lubelski - tytuł dr nauk prawnych,
2004 r. - ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
2003 r. ukończone studia kwalifikacyjne - przygotowanie pedagogiczne,
2005 r. kursy z zakresu kształcenia osób dorosłych

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2001-2002 praca w kancelarii radcy prawnego, bieżąca obsługa prawna osób fizycznych i prawnych, sprawy z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa administracyjnego, od 2003 r. prowadzi poradnictwo prawne w Stowarzyszaniu Ośrodek Wspierania Rodziny, od 2004r. także w zakresie pomocy prawnej dla ofiar przemocy w rodzinie w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, programu terapeutycznego na rzecz rodzin, Klubu Integracji Społecznej, innych programów krajowych oraz na zasadzie wolontariatu, w 2006 prowadziła cykl szkoleń z zakresu pomocy prawnej dla ofiar przemocy, zorganizowane przez OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie, w 2007 prowadziła cykl szkoleń dla wychowanków domu dziecka w Chełmie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, realizowanego przez Lubelską Komendę Wojewódzką OHP, 2013r. prowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczniów IV LO w Chemie.
 
Anna Łydka-Hormańska
 
Specjalistka Psychoterapii Uzależnień, duże doświadczenie w prowadzeniu w/w działań. 
 
Wyształcenie:
 
Studia Licencjackie Pedagogiczne, specjalność resocjalizacja
Studia Magisterskie Pedagogiczne - specjalność terapia zajęciowa
Specjalista Terapii Uzależnień KBPN
Szkolenie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej InteEgo
 
Doświadczenie: 
 
Psychoterapeuta Uzależnień w Ośrodku Monar w Majdanie Kozic Dolnych